0k0S:0  *H 01 0 UGB10U Manchester1!0U University of Manchester10U Manchester Computing10U EUROGRID CA1'0% *H  eurogrid-ca@eurogrid.org0 020829091419Z 040201000001Z01 0 UGB10U Manchester1!0U University of Manchester10U  realitygrid10UEUROGRID Gateway ccs1 0 *H  pinning@man.ac.uk00  *H 0¡3E _h`U3(XcF*:V&]-#I3$RcE#鼱g&-@yMQx-]V| 0T